VšĮ Surdologijos centras rengia, vykdo ir koordinuoja gestų kalbos mokymo programas įvairioms vartotojų grupėms ir kartu su kitomis institucijomis, atsakingomis už mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą ir įgyvendinimą, vykdo gestų kalbos vertėjų, surdopedagogų kvalifikacijos tobulinimo, viešąsias paslaugas teikiančių darbuotojų ir kitų vartotojų grupių mokymo programas, dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius gestų kalbos vertėjų darbo turinį, kvalifikacijos tobulinimą ir atestavimą, taip pat šviečia visuomenę ir kurčiųjų bendruomenę gestų kalbos teorijos, kurčiųjų kultūros ir istorijos klausimais, puoselėja, propaguoja ir turtina lietuvių gestų kalbą.

Centro tikslai:
1. įtvirtinti gestų kalbą kaip kurčiųjų gimtąją kalbą visuomenėje, kurčiųjų bendruomenėje, visose su kurčiųjų veikla bei reikmėmis susijusiose srityse;
2. gerinti gestų kalbos vertimo paslaugų kokybę;
3. didinti informacijos prieinamumą visuomenėje gestų kalba.