LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ
ĮSKAITŲ LAIKYMO IR PERLAIKYMO TAISYKLĖS (.pdf)

Surdologijos centre rengiama mokomoji medžiaga (mokomieji teksto ir vaizdo komplektai) vertėjų kvalifikacijos tobulinimui.
Pagal šią medžiagą kasmet rengiami LGK kursai:

• Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas, I lygis
Programos paskirtis – ugdyti lietuvių gestų kalbos vertėjų profesinę kompetenciją, siekiant gerinti vertimo kokybę. Programos tikslas: Sudaryti prielaidas perėjimui nuo pažodinio vertimo prie taisyklingo vertimo į lietuvių gestų kalbą.

Uždaviniai:
1. Suteikti teorinius gestų kalbos struktūros ir vartosenos pagrindus.
2. Išaiškinti, kuo skiriasi pažodinis vertimas nuo vertimo į tikrąją gestų kalbą.
3. Gilinti praktinius LGK gramatikos vartojimo įgūdžius.
4. Išmokyti tam tikrų sričių leksikos ir gilinti jos vartojimo įgūdžius.
5. Ugdyti teigiamą požiūrį į įvairius LGK variantus.

• Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas, II lygis
Programa skirta visiems dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams, ypač tiems, kurie nėra baigę specialių studijų. Programos paskirtis – ugdyti lietuvių gestų kalbos vertėjų profesinę kompetenciją, siekiant gerinti vertimo kokybę. Programos tikslas – sudaryti prielaidas tiksliam ir taisyklingam vertimui į lietuvių gestų kalbą ir iš jos.

Uždaviniai:
1. Įtvirtinti laiko raiškos modelių perteikimą verčiant iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą ir atvirkščiai.
2. Išmokyti naudoti sintaksinius nerankinius elementus.
3. Suteikti teorinių žinių apie lietuvių gestų kalbos sintaksę ir konteksto reikšmę.
4. Ugdyti profesionalesnį požiūrį į vertimo proceso kokybės užtikrinimą.
5. Išmokyti naudoti gestų kalbos transkripcijos sistemą.

• Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas, III lygis
Programa skirta visiems dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams. Programos paskirtis – mokyti versti ugdymo įstaigose. Programos tikslas – tobulinti vertimo mokymo įstaigose kompetenciją.

Uždaviniai:
1.Aptarti įvairias vertimo situacijas ugdymo procese.
2.Išmokyti pagrindinės leksikos, susijusios su ugdymo procesu.
3.Įtvirtinti gramatikos modelius, būtinus verčiant mokomuosius tekstus.
4.Ugdyti gebėjimą savarankiškai pritaikyti įvairias vertimo strategijas pagal situaciją.
5.Ugdyti profesionalų požiūrį į gestų kalbos vertėjo darbą.

• Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas, IV lygis
Programa skirta visiems dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams. Programos paskirtis – mokyti versti ugdymo įstaigose. Programos tikslas – tobulinti vertimo mokymo įstaigose kompetenciją.

Uždaviniai:
1.Aptarti sudėtingų tekstų vertimo būdus.
2.Mokytis perteikti tarptautinius žodžius, frazeologizmus ir palyginimus, verčiant iš lietuvių kalbos į LGK.
3.Mokytis parinkti tinkamus tarptautinius žodžius, frazeologizmus ir palyginimus, verčiant iš LGK į lietuvių kalbą.
4.Aptarti LGK sintaksines struktūras, vartojamas nusakyti subjektui-objektui ir priežasčiai-pasekmei.
5.Tobulinti gebėjimą versti iš LGK pranešimus ir kitokius tekstus, susijusius su mokymosi procesu.

• Kurčiųjų kultūra (V lygio lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas)
Programa skirta visiems dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams. Programos paskirtis – tobulinti gestų kalbos vartojimo ir vertimo į lietuvių kalbą įgūdžius. Programos tikslas – tobulinti gestų kalbos vartojimo ir vertimo į lietuvių kalbą kompetencijas.

Uždaviniai:
1.Susipažinti su tam tikrais kurčiųjų istorijos aspektais ir kurčiųjų kultūros apraiškomis.
2.Įgyti žinių apie vertimo principus.
3.Aptarti teksto vertimo pasiruošimo būdus, strategijas.
4.Gerinti vertimo į lietuvių kalbą įgūdžius.
5.Ugdytis teigiamą požiūrį į vertimo kritiką.

• Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Viešoji kalba
Metodinė medžiaga skirta visiems Lietuvoje dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams.
Priemonės tikslas – tobulinti lietuvių gestų kalbos vertėjų viešosios kalbos įgūdžius ir gebėjimus sėkmingai juos pritaikant vertimo procese. Metodinėje priemonėje lietuvių gestų kalba pateikti pranešimai ir kitokie viešosios kalbos tekstai, kuriuos galima analizuoti kalbiniais, komunikaciniais aspektais. Medžiaga taip pat leidžia ugdyti interakcinius gebėjimus, lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo kursuose aptariant mokymosi medžiagą, diskutuojant. Produkciniams gebėjimams ugdyti numatytos užduotys gali būti atliekamos tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaujant.

• Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Teksto kūrimo strategijos
Metodinė medžiaga skirta visiems Lietuvoje dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams.
Priemonės tikslas – ugdyti lietuvių gestų kalbos vertėjų sklandaus, aiškaus teksto kūrimo gebėjimus. Kalbiniams gebėjimams ugdyti skirtos praktinės užduotys susipažindina su lietuvių gestų kalbos teksto struktūra, komunikaciniais tikslais, moko kurti, analizuoti ir vertinti tekstą, aptarti teksto kūrimo strategijos bei vizualizacijos principus. Ši priemonė turėtų pagerinti tiek produkcinius, tiek interakcinius kursų dalyvių gebėjimus.

• Kvalifikacijos tobulinimas lietuvių gestų kalbosvertėjams. Vyriausiojo gestų kalbos vertėjo kvalifikacinė kategorija
Tiksliniai šios priemonės vartotojai yra III–V lygio kvalifikacijos lietuvių gestų kalbos vertėjai, įgiję atitinkamų kompetencijų bei gebėjimų.
Tikslas – sudaryti galimybes tobulinti lietuvių gestų kalbos įgūdžius siekiant vyriausiojo gestų kalbos vertėjo kvalifikacinės kategorijos. Priemone siekiama susisteminti, pakartoti ir įtvirtinti ankstesnių mokymų žinias. Programą išklausęs gestų kalbos vertėjas gebės savarankiškai parengti tinkamą vertimo aplinką ir pasirinkti vertimo strategijas, išmanys bendrąsias kurčiųjų elgesio normas ir kultūrą. Taip pat gebės tiksliai perteikti verčiamo teksto prasmę, kūrybiškai taikyti įgytas žinias ir vartoti atitinkamas lietuvių gestų kalbos gramatines.

• Lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas. Socialiniai reikalai
Metodinė medžiaga skirta Lietuvoje dirbantiems lietuvių gestų kalbos vertėjams.
Priemonės tikslas – tobulinti bendravimo lietuvių gestų kalba įgūdžius socialinių reikalų tema suteikiant žinių apie Lietuvos Respublikoje egzistuojančius mokesčius ir lengvatas, darbo santykius, aptariant socialinę draudimo sampratą, įstaigų teikiamas socialines paslaugas ir veiklos principus. Ši priemonė turėtų pagerinti lietuvių gestų kalbos vertėjų pasirengimą versti tekstus socialinių poreikių temomis.